“When you are young, what is the most important thing you must do?”. I believe that, if you can’t answer this question, you may not have seriously thought about the purpose of your life and the course of your life. You will regret and lose the opportunity if there is something important in your life you need to do but you did not do. I interviewed how the native people would respond to this question. And here are very interesting answers, check it out.
Khi bạn còn trẻ, điều gì quan trọng nhất mà bạn phải làm?. Tôi tin rằng, nếu không trả lời được câu hỏi này thì có thể bạn chưa từng suy nghĩ một cách nghiêm túc về mục đích sống và chặng đường cuộc đời của mình. Bạn sẽ tiếc nuối và mất cơ hội nếu có cái gì đó quan trọng trong đời bạn cần phải làm nhưng bạn đã không làm Cùng một câu hỏi, tôi đã phỏng vấn xem người bản địa họ sẽ trả lời thế nào. Và sau đây là những câu trả lời rất thú vị, hãy xem thử nhé. 

1 COMMENT

  1. yeah, agreed with the point. TRAVEL will change your view of life. You love your life much more. You will love what you have at the moments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here