Singlish is the English of Singaporeans

Singlish, a mixed language of Singaporeans, is still officially recognized and will remain in its own way. I have been to Singapore 6 times. And this 6th time, I decided to make a short video about this English. It was Singlish. If you judge the accuracy of Singaporean English based on English standards, I am sure that you will be surprised that there are too many pronunciation errors, grammatical structure and word usage. However, you will understand this, Singlish has become the main language of Singaporeans and no matter what errors it makes, it still exists. You need to remember this, you can be an expert in grammar, pronunciation, or a teacher (country does not speak English), then when you come to Singapore, you are not sure you can communicate with them in same level or not (including Singlish and English), because, they have vocabularies, they have a completely English environment, they were born, grew up, went to school in English. Frankly, you cannot win them the ability of speaking because the whole country can speak English, their ancestors can speak English.

In Singapore, a person is considered to have a social position and be well-educated when they can use both English and Singlish languages. English is used at the office, office and meetings while Singlish is used in markets, streets, daily activities.


Singlish, một loại tiếng anh hỗn tạp của người Singapore nhưng vẫn được công nhận chính thức và sẽ vẫn tồn tại theo cách riêng của nó. Tôi đã tới Singapore 6 lần. Và lần thứ 6 này, tôi quyết định làm một đoạn video ngắn nói về thứ tiếng Anh này. Đó là Singlish. Nếu các bạn đánh giá tiếng anh của người Singapore dựa theo những chuẩn mực của tiếng anh thì tôi tin chắc rằng, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì có quá nhiều lỗi phát âm, cấu trúc ngữ pháp và cách dùng từ. Tuy nhiên, các bạn sẽ hiểu ra điều này, Singlish đã trở thành ngôn ngữ chính của người dân Singapore và cho dù bạn có bắt lỗi gì gì đi nữa, nó vẫn tồn tại. Bạn cần nhớ thêm điều này, bạn có thể là một chuyên gia về ngữ pháp, phát âm, hay là giáo viên (đất nước không nói tiếng anh), thì khi sang đất nước Singapore bạn cũng chưa chắc đã có thể giao tiếp bằng họ (kể cả Singlish và English), bởi vì, họ có vốn từ vựng, họ có môi trường hoàn toàn bằng tiếng anh, họ sinh ra, lớn lên, đi học toàn bộ bằng tiếng anh. Ở Singapore, một người được gọi là có địa vị xã hội và có giáo dục khi họ có thể sử dụng cả 2 thứ ngôn ngữ English và Singlish. English được sử dụng ở nơi văn phòng, công sở, lần gặp đầu tiên. Singlish được sử dụng ở nơi chợ búa, đường phố, sinh hoạt hằng ngày.

Previous articleNguyên lý tảng băng trôi giúp hiểu mình hiểu người Ernest Hemingway
Next articleEnglish is easy
Hi, I am Paul, the person behind the page. I traveled and lived in different countries and the truth is that the stories around me always make me excited about. I love the people I met. They told me about the stories, about the customs that they are living with. It is so meaningful when we have chance to go far, see the lives going on and hear the sounds of life. This is the reason why I created English Vlog. I want to meet and talk to the persons all around the world whenever I can and I save our stories here for your watching. You would find something, learn something from these real people, real stories. Why it is English Vlog, not Japanese Vlog, Spanish Vlog? The reason is that English is an International language. In some videos, you will see me talking in Japanese, or chinese or Thai etc. It is a secret. It's my pleasure to see you here. Hope we become friends. Connect me via youtube "http://bit.ly/EnglishVlogSub" or "http://bit.ly/MrHappyPaul". Thank you!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here